นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

บริษัท เกษรโฮลดิ้ง จำกัด หรือ เกษรกรุ๊ป และบริษัทในเครือตามเอกสารแนบท้าย (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท”) คำนึงถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงมีความมุ่งมั่นที่จะรักษาความปลอดภัยของข้อมูลรวมทั้งความเป็นส่วนตัวของท่านอย่างดี เพื่อให้ท่านสามารถเชื่อมั่นได้ว่าบริษัทมีความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือโอนข้อมูลของท่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อไปนี้เรียกว่า “นโยบาย”) เพื่อชี้แจงให้ท่านได้ทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลของท่าน หรือการโอนข้อมูลดังกล่าวของบริษัท ดังต่อไปนี้

1) คำนิยาม

"ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งทำให้สามารถระบุถึงตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด เพศ ประวัติการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ เลขประจำตัวประชาชน แต่ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลของผู้ที่เสียชีวิต

“ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลที่เป็นเรื่องส่วนบุคคลโดยแท้ของบุคคล แต่มีความละเอียดอ่อนและอาจสุ่มเสี่ยงในการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม เช่น เชื้อชาติ ความคิดเห็นทางการเมือง ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันกับที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

“คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น โดยมีหน้าที่และอำนาจกำกับดูแล ออกหลักเกณฑ์ มาตรการ หรือข้อปฏิบัติอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

“บริษัทในเครือ” หมายถึง บริษัทที่มีรายชื่อตามตารางแนบท้ายนโยบายฉบับนี้

2) การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ให้กระทำได้ภายใต้วัตถุประสงค์ และเพียงเท่าที่จำเป็นตามกรอบวัตถุประสงค์หรือเพื่อประโยชน์ที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม โดยต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบ ให้ความยินยอมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธีอื่นใดของบริษัท กรณีที่บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของเจ้าของข้อมูล บริษัทจะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลโดยชัดแจ้งก่อนทำการเก็บรวบรวม เว้นแต่การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวจะเข้าข้อยกเว้นตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือกฎหมายอื่นกำหนดไว้

3) การใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไปให้บุคคลใดโดยปราศจากความยินยอม และจะเปิดเผยตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการแจ้งไว้ อย่างไรก็ดี เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทและการให้บริการแก่เจ้าของข้อมูล บริษัทอาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ให้แก่บริษัทในเครือ หรือบุคคลอื่นทั้งในและต่างประเทศ เช่น ผู้ให้บริการต่าง ๆ ที่ต้องดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล โดยในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการให้บุคคลเหล่านั้นเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับ และไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากขอบเขตที่บริษัทได้กำหนดไว้

นอกจากนี้ บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เช่น การเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงในกรณีที่มีการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย เช่น การร้องขอข้อมูลเพื่อการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีตามกฎหมาย หรือการร้องขอจากหน่วยงานเอกชน หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย

4) วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะทำการเก็บรวบรวม หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัท เช่น การทำสัญญาต่างๆ การให้บริการพื้นที่เช่า การสมัครสมาชิก การให้บริการห้องรับรอง รวมถึงสิทธิพิเศษต่างๆ การดำเนินกิจกรรมบริษัท การติดต่อประสานงานต่าง ๆ หรือเพื่อปรับปรุงคุณภาพการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การจัดทำฐานข้อมูล วิเคราะห์และพัฒนาระบบ กระบวนการดำเนินงาน และกิจการอื่นใดของบริษัท และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย และ/หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยบริษัทจะจัดเก็บและใช้ข้อมูลดังกล่าวตามระยะเวลาเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลหรือตามที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น

บริษัทจะไม่กระทำการใด ๆ แตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล เว้นแต่
(1) ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้แก่เจ้าของข้อมูลทราบ และได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
(2) เป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

5) การรักษาความมั่นคงปลอดภัย

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทได้มีมาตรการ ดังนี้

 • กำหนดสิทธิในการเข้าถึง การใช้ การเปิดเผย การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการแสดงหรือยืนยันตัวบุคคล ผู้เข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ตามแนวนโยบายสารสนเทศของบริษัทอย่างเคร่งครัด
 • ในการส่ง การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ รวมถึงการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปเก็บบนฐานข้อมูลในระบบอื่นใด ซึ่งผู้ให้บริการรับโอนข้อมูลหรือบริการเก็บรักษาข้อมูลอยู่ต่างประเทศ ประเทศปลายทางที่เก็บรักษาข้อมูลต้องมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เทียบเท่าหรือดีกว่ามาตรการตามนโยบายนี้
 • ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของบริษัท จนเป็นเหตุให้มีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลสาธารณะ บริษัทจะดำเนินการแจ้งเจ้าของข้อมูลให้ทราบโดยเร็วรวมทั้งแจ้งแผนการเยียวยาความเสียหายจากการละเมิดหรือการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลสู่สาธารณะในกรณีที่เกิดจกความบกพร่องของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลที่สาม รวมถึงการละเลย หรือเพิกเฉยการออกจากระบบ (Log out ) ฐานข้อมูล หรือระบบสื่อสารสังคมออนไลน์ของบริษัท โดยการกระทำของเจ้าของข้อมูลหรือบุคคลอื่นซึ่งได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
 • บริษัทมีการดำเนินการสอบทานและประเมินประสิทธิภาพของระบบรักษาข้อมูลส่วนบุคคลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน
6) สิทธิของเจ้าของข้อมูล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

 • สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้ ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้แล้ว
 • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและขอทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้ให้ความยินยอม
 • สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง
 • สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการร้องเรียนในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเห็นว่าบริษัทมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถขอใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นได้ โดยยื่นคำร้องขอใช้สิทธิต่อบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรหรือผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์โดยแจ้งความประสงค์มายังบริษัทผ่าน “รายละเอียดการติดต่อของบริษัท” ด้านล่างนโยบายฉบับนี้พร้อมการยืนยันตัวตนของเจ้าของข้อมูล โดยบริษัทจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องฯ ของเจ้าของข้อมูล ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทอาจปฏิเสธสิทธิของเจ้าของข้อมูลได้ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดไว้

7) บทกำหนดโทษ

ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามหน้าที่ของตน หากละเลย หรือละเว้นไม่สั่งการหรือไม่ดำเนินการ หรือสั่งการ หรือดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งในหน้าที่ของตน อันเป็นการฝ่าฝืนนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล จนเป็นเหตุให้เกิดความผิดตามกฎหมายและ /หรือความเสียหายขึ้น ผู้นั้นต้องรับโทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัท โดยบริษัทจะไม่ประนีประนอมให้กับความผิดใดๆ ที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบได้กระทำขึ้นและผู้นั้นต้องรับโทษทางกฎหมาตามความผิดที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ หากความผิดดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทและ/ หรือบุคคลอื่นใด บริษัทอาจพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายเพิ่มเติมต่อไป

8) การทบทวนนโยบาย

บริษัทจะทำการทบทวนนโยบายฉบับนี้เป็นครั้งคราว หรือในกรณีที่กฎหมายมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง บริษัทจะดำเนินการปรับปรุง แก้ไขนโยบายเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของบริษัท โดยบริษัทจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวให้ทราบอย่างชัดเจน ทั้งนี้ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

8) รายละเอียดการติดต่อบริษัท

หากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือหากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โปรดติดต่อบริษัทหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เกษรโฮลดิ้ง จำกัด เกษรกรุ๊ป และบริษัทในเครือ
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer)
เลขที่ 999 ชั้น 4 อาคารเกษรเซ็นเตอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 02-612-5900
อีเมลล์ dpo@gaysorngroup.com

ตารางแนบท้าย 1
รายชื่อบริษัทที่อยู่ในกลุ่มเกษรกรุ๊ป และบริษัทในเครือ


รายชื่อบริษัทที่อยู่ในกลุ่มเกษรกรุ๊ป และบริษัทในเครือ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฎด้านล่างนี้ เป็นข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 หากท่านต้องการที่จะทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียดการติดต่อด้านล่าง

ลำดับ ชื่อบริษัทในกลุ่ม รายละเอียดการติดต่อ
1 บริษัท เกษรโฮลดิ้ง จำกัด dpo@gaysorngroup.com
2 บริษัท เกษร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด dpo@gaysorngroup.com
3 บริษัท เกษร ไพรเวท อิควิตี้ จำกัด dpo@gaysorngroup.com
4 บริษัท เกษรแอสเซท แมนเนจเม้นท์ จำกัด dpo@gaysorngroup.com
5 บริษัท เกษรแลนด์ แอสเซท แมนเนจเม้นท์ จำกัด dpo@gaysorngroup.com
6 บริษัท เกษร เรสซิเดนเชียล เซอร์วิส จำกัด dpo@gaysorngroup.com
7 บริษัท อัมรินทร์ ราชประสงค์ จำกัด dpo@gaysorngroup.com
8 บริษัท ราชประสงค์ ฟู้ดเซอร์วิสเซส จำกัด dpo@gaysorngroup.com
9 บริษัท เกษร แลนด์ จำกัด dpo@gaysorngroup.com
10 บริษัท แบงคอก สกายไลน์ จำกัด  dpo@gaysorngroup.com
11 บริษัท ราชประสงค์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด dpo@gaysorngroup.com
12 บริษัท เกษรเรียลตี้ จำกัด  dpo@gaysorngroup.com
13 บริษัท โดมัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด dpo@gaysorngroup.com
14 บริษัท ฮาร์ดสเคป ดีเวลลอป จำกัด dpo@gaysorngroup.com
15 บริษํท ราชประสงค์ สแควร์ จำกัด dpo@gaysorngroup.com
16 บริษัท เกษรวัฒนา จำกัด dpo@gaysorngroup.com
17 บริษัท จี.พี. แลนด์ จำกัด dpo@gaysorngroup.com
18 บริษัท เกษรวิลลา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด dpo@gaysorngroup.com
19 บริษัท เกษรรีสอร์ท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด dpo@gaysorngroup.com
20 บริษัท เคป พาราไดซ์ ภูเก็ต จำกัด dpo@gaysorngroup.com
21 บริษัท โดมิไซล์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด dpo@gaysorngroup.com
22 บริษัท เกษร อัมรินทร์ จำกัด dpo@gaysorngroup.com
23 บริษัท เกษรเพลินจิต จำกัด dpo@gaysorngroup.com
24 บริษัท เกษร สาทร จำกัด dpo@gaysorngroup.com
25 บริษัท สตาร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ พลัส จำกัด dpo@gaysorngroup.com
26 บริษัท ซี เอส เวนเจอร์ จำกัด dpo@gaysorngroup.com
27 บริษัท เทวาคาร จำกัด dpo@gaysorngroup.com
28 บริษัท เกษรแอ็กโกร คอร์ป จำกัด dpo@gaysorngroup.com
29 บริษัท เฟิม โซลูชั่น จำกัด dpo@gaysorngroup.com
30 บริษัท แอลอาร์ เพ็ทแคร์ จำกัด dpo@gaysorngroup.com
31 บริษัท ซีเอสวี โฮลดิ้ง จำกัด dpo@gaysorngroup.com
32 บริษัท ซีซีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด dpo@gaysorngroup.com
33 บริษัท คราฟสเปส จำกัด dpo@gaysorngroup.com
34 บริษัท แอดวานซ์ เพ็ท นูทริชั่น จำกัด dpo@gaysorngroup.com