นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV Policy)

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (“นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) ฉบับนี้มีจุดประสงค์เพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการที่บริษัท เกษรโฮลดิ้ง จำกัด เกษรกรุ๊ป หรือบริษัทในเครือ (ซึ่งจะเรียกต่อไปว่า “บริษัท”) ใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อดูแลภายในและรอบสถานที่ อาคาร สิ่งปลูกสร้าง สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ และ/หรือพื้นที่จัดกิจกรรม และ/หรือศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า พื้นที่เช่า พื้นที่ให้บริการ พื้นที่สำนักงานลานจอดรถ ลิฟท์ และ/หรือสถานที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เพื่อคุ้มครองชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สิน บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน กรรมการ ผู้รับจ้าง คนงาน ผู้มาเยือน (visitor) ลูกค้า หรือบุคคลใดๆ ที่เข้าถึงพื้นที่ที่มีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในอาคารและสถานที่ของบริษัท (เรียกรวมกันว่า “ท่าน” หรือ “ของท่าน”) นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะอธิบายเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือการโอนไปยังต่างประเทศ ซึ่งข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ทุกเมื่อโดยใช้ดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลง ทบทวน ลบ และปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ บริษัทจะใช้ความพยายามตามสมควรในการแจ้งให้ท่านทราบด้วยวิธีการที่เหมาะสมหากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

บริษัทเก็บรวบรวมภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวของท่าน รูปภาพ และ/หรือเสียงซึ่งอาจรวมถึงทรัพย์สิน เช่น ยานพาหนะของท่าน หรือแหล่งข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ตามที่เห็นได้จากวิดีโอจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเมื่อมีการเข้าถึงพื้นที่ที่มีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในอาคารและสถานที่ของบริษัท

2. เหตุใดบริษัทจึงเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทเก็บรวบรวมภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวของท่าน รูปภาพ และ/หรือเสียงซึ่งอาจรวมถึงทรัพย์สิน เช่น ยานพาหนะของท่าน หรือแหล่งข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ตามที่เห็นได้จากวิดีโอจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเมื่อมีการเข้าถึงพื้นที่ที่มีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในอาคารและสถานที่ของบริษัท

2.1 บริษัทจะไม่เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน และดำเนินการใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการบันทึก ถือครอง ปรับเปลี่ยน ดัดแปลง แก้ไข ทำลาย ลบ กู้คืน รวม ทำสำเนา ส่ง เก็บรักษา แยก เปลี่ยน หรือเพิ่ม กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจุดประสงค์ด้านล่างนี้ (“วัตถุประสงค์ในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด”) โดยไม่ได้รับการได้รับการยินยอมจากท่าน ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้

(1) เพื่อประโยชน์ต่อชีวิต เป็นเรื่องจำเป็นต่อการขัดขวาง ป้องกัน และ/หรือ ระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย และ สุขภาพของบุคคล เช่น เพื่อปกป้องสุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงทรัพย์สินของท่าน
(2) ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เป็นประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท

1) ในการคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของท่าน รวมถึงทรัพย์สินของของท่าน อาคาร สถานที่ และ ทรัพย์สินของบริษัทจากความเสียหาย ความขัดข้อง การทำลายทรัพย์สิน และอาชญากรรมอื่นๆ
2) เพื่อช่วยเหลือแก้ไขข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในกระบวนการทางวินัยหรือกระบวนการยุติเรื่องร้องทุกข์อย่างมีประสิทธิภาพ
3) เพื่อช่วยเหลือในการสอบสวนและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแส
4) เพื่อช่วยเหลือในการเริ่มหรือต่อสู้คดี ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ คดีแรงงาน และ
5) เพื่อการกระทำการอื่นใดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด บริษัทยังคงพยายามสร้างสมดุลระหว่างประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชน์ของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี รวมถึงสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของท่านในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน นอกจากนี้บริษัทจะยังใช้ความพยายามในการหาขั้นตอนวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งความสมดุลดังกล่าว และ

(3) การปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ การให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐ และ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในที่ทำงาน บริษัทถือว่าการใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิดเป็นมาตรการที่จำเป็นที่จะทำให้บริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้ เช่น เพื่อสนับสนุนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการขัดขวาง ป้องกัน และตรวจจับอาชญากรรม รวมถึงการฟ้องร้องเมื่อเกิดอาชญากรรม

2.2 บริษัทจะติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในที่ที่เห็นได้ง่าย
2.3 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดทำงานตลอด 24 ชั่วโมง 365 วันต่อปี และจะมีการบันทึกทั้งแบบมีเสียงและไม่มีเสียง

3. บุคคลใดที่บริษัทจะเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

3.1 บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยหรือโอนข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้ใด ยกเว้นเกษรกรุ๊ป และบริษัทในเครือ บุคคลภายนอกที่บริษัทคัดเลือกอย่างระมัดระวังทั้งปัจจุบันและอนาคต ผู้ได้รับสิทธิ หุ้นส่วนของกิจการร่วมค้า และ/หรือผู้ให้บริการซึ่งอาจอยู่ในต่างประเทศ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ระบุในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้
3.2 บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ บุคคลที่บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ

(1) เกษรกรุ๊ป บริษัทในเครือ บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัท เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท เพื่อทำตามวัตถุประสงค์ในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(2) หน่วยงานรัฐ และ/หรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อสนับสนุนหรือช่วยเหลือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการสอบสวนหรือฟ้องร้องในคดีแพ่งหรืออาญาหรือปกครอง
(3) บุคคลภายนอก บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นในการปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยของท่าน รวมถึงทรัพย์สินของท่าน

4. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศ

4.1 บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ให้บริการจากภายนอกที่ตั้งอยู่นอกประเทศไทย เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นในการปกป้องชีวิต สุขภาพ ร่างกาย และ/หรือทรัพย์สินของท่าน การเปิดเผยหรือการโอนข้อมูลดังกล่าวจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากท่านเท่านั้น ยกเว้นกรณีที่มีฐานทางกฎหมายที่สำคัญอื่นๆ (เช่น เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดทางสัญญาระหว่างบริษัทและบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของท่าน) ตามที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต
4.2 ถ้าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกโอนไปยังประเทศปลายทางที่มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่เพียงพอตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลของประเทศไทยกำหนด บริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่โอนไปยังบุคคลอื่นในต่างประเทศ เพื่อให้ข้อมูลนั้นได้รับการคุ้มครองในระดับเดียวกับที่บริษัทคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้อยู่ในขณะนั้น

5. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

5.1 บริษัทใช้มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเชิงองค์กร เทคนิค และบริหารจัดการเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากความเสียหาย ความสูญเสีย การทำลาย การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง และ การเปิดเผยโดยไม่ได้ตั้งใจ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือโดยปราศจากอำนาจ
5.2 บริษัทจะทำการตรวจสอบและปรับปรุงมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของบริษัทเป็นครั้งคราวตามที่จำเป็นหรือเมื่อมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แน่ใจว่ามาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยมีประสิทธิภาพและเหมาะสม และเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำของกฎหมายตามที่หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด

6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่จำเป็นต่อการดำเนินการตามหน้าที่เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ระบุในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ในกรณีที่มีการดำเนินการทางศาลหรือทางวินัย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเก็บไว้จนกว่าจะสิ้นสุดการดำเนินการดังกล่าว ซึ่งรวมถึงระยะเวลาที่เป็นไปได้ในการยื่นอุทธรณ์ด้วย หลังจากนั้นข้อมูลจะถูกลบหรือเก็บถาวรตามที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต

7. สิทธิทางกฎหมายของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในบางกรณี บริษัทอาจขอให้ท่านยืนยันตัวตนของท่านก่อนดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของท่าน

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับ ท่านอาจมีสิทธิตามที่ระบุไว้ดังนี้

(1) การเข้าถึง ท่านอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยเกี่ยวกับท่าน ทั้งนี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของท่าน บรษัทอาจขอให้ท่านพิสูจน์ตัวตนของท่านก่อนจะให้ข้อมูลตามที่ท่านขอ
(2) การแก้ไขให้ถูกต้อง: ท่านอาจมีสิทธิขอให้มีการดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้เก็บรวบรวม ใช้ เก็บรักษา เปิดเผย และโอนไปยังต่างประเทศให้ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
(3) การโอนย้ายข้อมูล: ท่านอาจมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทมีเกี่ยวกับท่านในรูปแบบที่มีการจัดระเบียบแล้วและสามารถอ่านได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อส่งหรือโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น โดยต้องเป็น (ก) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้กับบริษัท และ
(ข) กรณีที่บริษัทได้รับความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยหรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่บริษัทมีกับท่าน
(4) การคัดค้าน ท่านอาจมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในบางรายการ
(5) การขอให้ระงับการใช้: ท่านอาจมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี
(6) การถอนความยินยอม: สำหรับวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของท่าน
(7) การลบหรือทำลายข้อมูล: ท่านอาจมีสิทธิขอให้บริษัทดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูล เว้นเสียแต่ว่า การเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวของบริษัทนั้นเป็นไปเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือ เพื่อการใช้ หรือการยกขึ้นต่อสู้ซึ่งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
(8) การยื่นเรื่องร้องเรียน: ท่านอาจมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจในกรณีที่ท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่ใช้บังคับ

8. รายละเอียดในการติดต่อบริษัท

หากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือหากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ประกาศฯ ฉบับนี้ โปรดติดต่อบริษัทหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทที่ บริษัท เกษรโฮลดิ้ง จำกัด เกษรกรุ๊ป และบริษัทในเครือ
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer)
เลขที่ 999 ชั้น 4 อาคารเกษรเซ็นเตอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย

โทร 02-612-5900
อีเมลล์ dpo@gaysorngroup.com

CCTV Policy

CCTV Policy (the “Policy”) is to inform you about Gaysorn Holding Co., Ltd. or Gaysorn Group or Its affiliates (the “Company”) use of closed-circuit television (CCTV) devices to monitor within or around our premise, building, other of our facilities and/or event areas and/or showroom and/or other areas relating to the Company business, in order to protect life, health and property. The Company collects personal data of all employees, directors, contractors, workers, visitors, customer or any individuals entering the monitored space within our buildings and facilities (collectively referred to as “you” or “your”) through the use of CCTV devices. This Policy provides information on our collection, use, disclosure, and/ or cross-border transfer of individually identifiable information about you (“Personal Data”).

The Company reserves the right to amend this Policy at any time, in its sole discretion, to modify, revise, delete and update this Policy. The Company will use reasonable endeavors to notify you in appropriate manner of any modification to the terms of this Policy.

1. Personal Data collected

The Company collects your stills and moving footages, images, and/or voice which may include your belonging e.g., vehicles, or other identifiable source of information as observable by the CCTV footages, when entering the monitored space in our buildings and facilities through the CCTV devices.

2. Why the Company collects, uses and/or discloses your Personal Data

2.1 The Company will not collect, use, disclose, transfer, and carry out any operation, including but not limited to recording, holding, adapting, altering, modifying, destroying, deleting, retrieving, combining, copying, transmitting, storing, extracting, amending, or adding, your Personal Data concerning you, for the purposes as listed below (“CCTV Monitoring Purposes”) without your consent, except for the following:

(1) Vital interest: it is to prevent, protect and/or suppress a danger to a person’s life, body and health, such as to protect your health and personal safety, including your belongings;
(2) Legitimate interest: it is in our legitimate interest:

1) to protect your health and personal safety, as well as your belongings, our buildings, facilities and assets from damage, disruption, vandalism, and other crime,
2) to assist in the effective resolution of disputes which arise in the course of disciplinary or grievance proceedings,
3) to assist in the investigation or proceedings concerning a whistleblowing complaint,
4) to assist in the establishment or defense of any litigation, including but not limited to employment proceedings, and
5) to carry out any other acts to achieve the CCTV Monitoring Purposes.

The Company will endeavor on the continuing basis to balance our legitimate interest and that of any relevant third parties, as the case maybe, and your fundamental rights and freedoms related to the protection of the Personal Data concerning you. The Company will also endeavor to identify any steps required to achieve the right balance as appropriate; and

(3) Legal obligation: it is to comply with applicable legal obligation, cooperating with governmental authorities, governmental agency, and law enforcement authority, including but not limited to the laws regarding safety and environment in the workplace. The Company considers the use of the CCTV as a necessary measure to enable us to meet those obligations, such as to support law enforcement organisations in the deterrent, prevention, detection, and prosecution of crime.

2.2 The Company will install CCTV devices in plain sight.
2.3 The CCTV devices are in operation 24 hours a day and 365 days a year, and will capture with and without audio recordings.

3. To whom the Company may disclose or transfer your Personal Data

3.1 The Company will keep your Personal Data confidential and will not disclose or transfer it except to our subsidiaries, affiliates, and other carefully selected third parties now or in the future, licensees, joint venture partners, and/or service providers, who may be located overseas, to achieve the CCTV Monitoring Purposes provided in this policy.
3.2 The Company may disclose your Personal Data in order to achieve the purposes set forth in this Policy. The parties to which the Company may disclose your Personal Data to includes, but is not limited to:

(1) Gaysorn Group and Its affiliates: The company may disclose or transfer Personal Data concerning you to our affiliated companies, as part of our legitimate interest and our affiliates' interest to achieve the CCTV Monitoring Purposes.
(2) Governmental and/or regulatory organisations: The Company may disclose or transfer Personal Data concerning you to comply with legal obligations, or to support or assist law enforcement organisations with regard to the investigation and prosecution of civil or criminal or administrative proceedings.
(3) Third-party: The Company may disclose or transfer Personal Data concerning you as our necessary steps to ensure our protection of your health and personal safety, and belongings.

4. International transfers of your Personal Data

4.1 The Company may disclose or transfer your Personal Data as part of necessary steps to ensure the safety of your life, health, body and or your belonging, to our affiliated companies or third party service providers that are outside the Kingdom of Thailand. Such disclosure or transfer may only be done by obtaining your consent, unless there are any other compelling legitimate grounds (e.g., to fulfil the contract terms between us and other persons for your benefit) as permitted by applicable laws.
4.2 If your Personal Data is transferred to destination countries where the standard of protection available is not sufficient under the applicable laws on data protection in the Kingdom of Thailand, the Company will take steps necessary to protect the Personal Data transferred to other persons internationally to reach the same level of protection as the Company provides with respect to your Personal Data, and in compliance with the applicable laws on data protection which is in effect at that time

5. Security

5.1 The Company uses reasonable organisational, technical, and administrative security measures to protect Personal Data concerning you from accidental, unlawful, or unauthorised destruction, loss, access, use, alteration, or disclosure.
5.2 The Company will from time to time review and update our security measures as necessary or upon development of the concerning technology to ensure effective and appropriate security measures, and in line with minimum legal requirements as prescribed by the relevant governmental organisations.

6. How long does the Company keep your Personal Data

The Company will only retain your Personal Data for as long as reasonably necessary to fulfill our duties to achieve the CCTV Monitoring Purposes prescribed in this Policy. If a judicial or disciplinary action is initiated, your Personal Data may be stored until the end of such action, including any potential period for appeal, and will then be deleted or archived as permitted by applicable laws.

7. Your rights as a data subject

Under some circumstances, the Company may require you to prove your identity before complying with data subject exercise of rights, for your own privacy and security.

Subject to Applicable Laws and exceptions thereof, you may have the following rights to:

(1) Access: You may have the right to access or request a copy of the Personal Data the Company is collecting, using and disclosing about you. For your own privacy and security, the Company may require you to prove your identity before providing the requested information to you.
(2) Rectification: You may have the right to request for rectification of the incomplete, inaccurate, misleading, or not up-to-date Personal Data that the Company collects, uses, stores, discloses and/or cross-border transfers.
(3) Data Portability: You may have the right to obtain Personal Data the Company holds about you, in a structured, electronic format, and to send or transfer such data to another data controller, where this is
    (a) Personal Data which you have provided to us, and
    (b) if the company is processing such data on the basis of your consent or to perform a contract with you.
(4) Objection: You may have the right to object to certain collection, use and disclosure of your Personal Data.
(5) Restriction: You may have the right to restrict the use of your Personal Data in certain circumstances.
(6) Withdraw Consent: For the purposes you have consented to our collecting, using and disclosing of your Personal Data, you have the right to withdraw your consent.
(7) Deletion: You may have the right to request that the Company deletes or de-identification of Personal Data that the Company collects, uses and discloses about you, except the Company is not obligated to do so if the Company needs to retain such data in order to comply with a legal obligation or to establish, exercise, or defend legal claims.
(8) Lodge a complaint: You may have the right to lodge a complaint to the competent authority where you believe our collection, use and disclosure of your Personal Data is unlawful or noncompliant with applicable data protection law.

8. Contact Information

If you wish to contact the Company to exercise the rights relating to your Personal Data or if you have any queries about your Personal Data under this Privacy Policy, please contact the Company or our Data Protection Officer at:

Gaysorn Holding Co., Ltd. Gaysorn Group and Its affiliates
Data Protection Officer (DPO)
999, 4th Floor, Gaysorn Centre, Lumpini, Pathumwan, Bangkok, 10330,Thailand.
Phone: 02-656-1149
Email: dpo@gaysorngroup.com